Tuomarila-seuran lausunto bussilinjojen 134 ja 136 lakkauttamissuunnitelmista

Tuomarila-seura esittää syvän huolensa bussilinjojen 134 ja 136 lakkauttamissuunnitelmista ja korvaamisesta runkolinjalla 530 Kivenlahden metroyhteyden valmistuttua. Tuomarilan ja Sunan alueen joukkoliikennettä heikennettiin merkittävästi jo Matinkylän metroyhteyden valmistuttua.

Linjat 134 ja 136 palvelevat myös Suvelan ja Espoon keskuksen seutua, joiden asukkaat ovat monia muita alueita enemmän pelkän joukkoliikenteen varassa.

Aiemmat heikennykset vaikeuttivat esimerkiksi opiskelijoiden kulkemista lukioihin tai ammattioppilaitoksiin. Nyt kaavaillut muutokset lopettavat yhteydet kaupungin palveluihin ja pidentävät liityntäyhteyksiä useiden vaihtojen vuoksi. Aiemmin bussilla pääsi puolessa tunnissa Helsingin keskustaan. Nyt matka vie jo yli tunnin ja näillä muutoksilla se pitenisi entisestään. Lisäksi linjojen 134 ja 136 lakkauttaminen poistaisi alueen ainoan yhteyden Matinkylään.

Taannoisessa lippu-uudistuksessa Tuomarila ja Suna joutuivat kalliimpaan ABC-lippuluokkaan, ja nyt joukkoliikenteen palvelut heikkenevät alueella entisestään.

Tuomarila-seuraa toivoo, että linjojen 134 ja 136 lakkauttamista harkittaisiin tarkoin. Mikäli tähän päädytään, tulee varmistaa, että alueelta on edelleen toimiva yhteys Matinkylän suuntaan. Runkolinja 530 ei tätä ole, sillä se ei kulje Tuomarilan tai Sunan alueiden kautta.

Tuomarila-seuran muistutus Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta (POKE )

Muistutus Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta (POKE )

Pientalovaltaisen ja suurelta osin valmiiksi rakennetun Tuomarilan, Sunan ja niiden lähialueiden kohdalla yleiskaavaehdotuksessa (POKE) esitetään, että osia nykyisistä pientaloalueista muutetaan kerrostaloalueiksi ja että pientaloalueita tiivistetään niin, että niiden luonne muuttuu. Mielestämme näin ei tule tehdä Espoon keskukseen kuuluvan Tuomarilan ja Sunan alueilla.

Pientalotontit on Tuomarilassa nykyisin kaavoitettu ja rakennettu vahvistetun asemakaavan mukaisesti tehokkuudella 0,2 – 0,25. Ehdotuksessa ne ovat tehokkuudella A3 ”pääasiassa alle 0,4” eli alueet ja tontit tulisivat tiivistettäväksi jopa kaksinkertaiseksi. Se rikkoisi nykyisen valmiin ja viihtyisän pientaloalueen luonteen ja rakenteen.

Mikäli tehokkuutta näin nostetaan, se merkitsisi siis nykyisen pientaloalueen tiivistämistä lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä. Silloin alueen luonne ja rakenne muuttuvat kerrostalojen ja pientalojen seka-alueeksi. Yleiskaavaehdotus merkinnöillä A1 ja A2 nykyasutuksen kohdalla merkitsee tehokkuudeltaan kerrostaloasutusta (0,4 – 1,5) ja sitä, että nykyinen hyväkuntoinen ja suurelta osin uudisrakennettu rakennuskanta jouduttaisiin aikanaan purkamaan. Asemakaavamuutosten odottaminen toisi kestämätöntä epävarmuutta rakennusten kunnossapitoon, myyntimahdollisuuksien menetyksiä ja epätietoisuutta kiinteistöveroihin. Kerrostalotontteja muodostettaessa saattaisi jonkin viereisen tai läheisen kiinteistön ja kodin omistaja joutua lähtemään kodistaan vasten tahtoaan.

POKEssa asukasmäärien kasvu – mikäli tavoiteltu suuri kasvu on edes taloudellista ja järkevää – tulee sijoittaa uusille rakentamattomille alueille ja kunnioittaa nykyisiä asukkaita ja heidän kiinteistöjään ja kotejaan rikkomatta niiden viihtyisyyttä ja tuhoamatta lähiviheralueita ja puustoa.

Yhteenveto
(1) Suurin puute Espoossa on tavallisista pientalotonteista, joita tulee lisätä eikä hävittää tai pienentää toimivia pientaloalueita.
(2) Tuomarilan ja Sunan nykyisillä lähes valmiiksi rakennetuilla alueilla tulee säilyttää tonttitehokkuus tasolla 0,2 – 0,25 poislukien aseman lähiseutu.
(3) Niillä alueilla, missä on toimiva ja hyväkuntoinen omakoti- ja rivitalokanta, ei tehokkuutta tule nostaa luokkiin A1 tai A2 vaan alue on säilytettävä nykyisten asemakaavojen tehokkuuslukujen mukaisina ja luokassa A3 tehokkuudella 0,2-0,25
(4) Yleiskaavan ratkaisuissa tulee kunnioittaa Tuomarilan ja Sunan nykyisten asukkaiden kiinteistöjä, asuntoja ja olosuhteita kaavojen toteutuksessa. Uusien asukkaiden alueiden ja toteutuksen sekä palvelujen ei tule ohittaa nykyisten asukkaiden olosuhteita.
(5) POKEn alueelle painottuva mahdollinen asukasluvun kasvu on suunnattava uusille alueille, etteivät nykyisten pientaloalueiden olosuhteet muuttuisi vanhoille asukkaille haitallisiksi.
(6) POKEn alue tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että Pohjois- ja Keski-Espoo ovat asukaskoostumukseltaan ja -rakenteeltaan sekä palveluiltaan samantasoiset kuin muut Espoon suuralueet.

Muistutus on toimitettu Espoon kaupungin kirjaamoon 19 lokakuuta 2020

Tuomarila-seuran vuosikokous 29.9.2020

Koronaviruspandemia on vaikuttanut myös Tuomarila-seuran toimintaan. Seuran perinteikkäät tapahtumat, kuten kevätsiivous ja Tuomarilan elokuvapäivä ovat jääneet tänä vuonna järjestämättä.

Katse on kuitenkin tulevaisuudessa. Tuomarila-seuran vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet.
Vuosikokous järjestetään tiistaina 29.9. klo 18 alkaen osoitteessa Yläniityntie 10. Esillä ovat sääntöjen määräämät asiat, kuten puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta.

Tuomarila-seura ajaa asukkaiden hyvinvointia ja asuinympäristöä kehittäviä asioita yhteisöllisyyttä unohtamatta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Rekisteröity asukasyhdistys